FamousWhy award   DownloadRoute award   Windows7Download award   Top4Download award   BestVistaDownloads award   BestSoftware4Download award   EuroDownload award   DownloadAtlas award   Downloads2K award   123 Free Download award     SoftTester award   DownloadAtlas award   Redsofts award   OneKit award   Discoveres award   Freshshare award   DownloadRoute award   DoDownload award   SharewareConnection award   TopShareware award   DownloadsPortal award   DiscountFiles award   CoreDownload award   Download3000 award   123 Free Download award     IT Shareware award   1st Download Center award   SoftPicks award   ForteDownload award